FF12完全攻略F-navi

時間攻撃

基礎パラメータ

入手方法

ショップ

  • 価格: 2000

トレジャー

  • なし

交易品

  • なし