FF12完全攻略F-navi

木材

基礎パラメータ

  • 売却額: 483

入手方法

ショップ

  • 価格: 非売品

トレジャー

  • なし

交易品

  • なし